Thiết bị bể phản ứng vi sinh kỵ khí

Thiết bị bể phản ứng vi sinh hiếu khí được dung để xử lý nước thải hữu cơ cao và nước thải phân chuồng.

Tính năng

Sử dụng hệ sinh vật yếm khí sẽ khiến cho chất hữu cơ trong nước thải phân hủy (hoàn nguyên; chuyển hoá) thành mêtan và carbon dioxide, được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn axit hoá và methan hóa. Trong giai đoạn axit hoá, vi khuẩn axit hóa sử dụng các enzym tiêu hóa đặc biệt để chuyển đổi các đại phân tử hữu cơ thành các hợp chất đơn giản như axit béo dễ bay hơi (axit axetic, axit propionic, axit butyric và axit lactic, vv), các hợp chất rượu (như ethanol, methanol) và nitơ amoniac, hydro và carbon dioxide vv... Trong giai đoạn methana hóa, hệ sinh vật mêtan chuyển đổi các sản phẩm của giai đoạn axit hóa thành các khí như mêtan và carbon dioxide.

  • Thiết bị phân tách ba pha Khí-Lỏng-Rắn
  • Bể chứa
  • Thiết bị Bio ga
  • Thiết bị xử lý sinh học kỵ khí tầng sôi (AFB)