Thiết bị xử lý khí thải

1. Thiết bị scrubber ướt.

2. Tháp hấp phụ than hoạt tính.

3. Thiết bị xử lý khí thải hữu cơ.